RODO

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

RUNOLAND Sp. z o. o. – Sp. J.. z siedzibą przy ul. Podwale 11, 56-200 Góra (zwany dalej Runoland) jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy, a także podczas jej trwania (dane osobowe), w szczególności:

  • imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), seria i numer dowodu osobistego, PESEL, adres e-mail, adres zamieszkania, adres do kontaktu, nr telefonu, firma reprezentowanego podmiotu, stanowisko;
  • w przypadku przedsiębiorców przetwarzane są dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego;

Państwa dane osobowe są gromadzone przez Runoland w następujących celach:

  • zawierania i realizacji łączącej umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez Runoland usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji;
  • realizacji obowiązków Runoland przewidzianych prawem, w tym wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych;
  • ochrony praw Runoland zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych, obrony przed roszczeniami;
  • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód;

Runoland może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszej informacji:

  • podmiotom, z którymi Runoland ma zawartą umowę o współpracy (Przetwarzający dane) w celu realizacji łączącej Runoland umowy, realizacji obowiązków Runoland przewidzianych prawem, ochrony praw Runoland zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Runoland w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych: w szczególności Runoland może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: orana administracji publicznej (podatkowej, ZUS), podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, podmiotom świadczącym usługi księgowe, podmioty świadczące usługi doradcze w tym usługi prawne, usługi windykacyjne, podmiotom z którymi współpracuje w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych przez Runoland umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Runoland.
  • organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom, organom władzy, organom podatkowym, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Runoland zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Runoland i/lub Podmiot przetwarzający dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla prowadzenia rozliczeń z organami podatkowymi, ZUS, prowadzenia postępowań prawnych, do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń - maksymalnie przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Jako administrator Państwa danych osobowych, Runoland zapewnia Państwu prawo dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mogą Państwo także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, na potrzeby sprawozdawcze do płatnika publicznego (NFZ).
Obecnie Runoland nie planuje przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unią Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
Ewentualne pytania w zakresie ochrony Państwa danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności prosimy kierować na adres poczty elektronicznej rodo@runoland.pl lub adres korespondencyjny Runoland.

Informujemy o możliwości aktualizacji niniejszej informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli Runoland wdroży nowe systemy lub procesy), które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych i w takim zakresie Runoland będzie informować Państwa o wprowadzonych zmianach.