W ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Działanie 1 „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem „Budowa budynku magazynowego z chłodnią i niezbędną infrastrukturą techniczną” mająca na celu wzmocnienie krótkich łańcuchów dostaw. Łączna wartość inwestycji to 10 867 830,41 zł, natomiast wartość dofinansowania wyniesie 5 433 915,20 zł. Przedsięwzięcie będzie obejmować wykonanie robót budowlanych oraz zakup niezbędnych urządzeń do prowadzenia działalności. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: MŚP, które realizowały projekty modernizacji infrastruktury i wyposażenia. 

Po przeprowadzeniu inwestycji, w ramach rozbudowy istniejącego zakładu o nowy budynek magazynowy z chłodnią i niezbędną infrastrukturą techniczną będzie prowadzona działalność polegająca na przetwarzaniu owoców i warzyw.

Realizacja inwestycji znacząco usprawni funkcjonowanie firmy i pozwoli na wzrost potencjału produkcyjnego, a co za tym idzie wpłynie korzystnie na zwiększenie ilości nabywanych produktów rolnych do produkcji, bezpośrednio od producentów rolnych. Ponadto zwiększy się odporność firmy oraz wpłynie to na wzrost konkurencyjności firmy na rynku.

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na dywersyfikację i skracanie łańcuchów dostaw w regionie poprzez rozwój zakładu służącego przetwarzaniu owoców i warzyw, co przyczyni się do zwiększenia odporności na kryzysy sektora rolno-spożywczego.